Aktuality

 

     

Říjen 2018

---
 

Říjen  2018

---

Od 18. 10. 2018 je povinnost podávat nabídky do soutěží u veřejných zakázek v elektronické formě. V této souvislosti zásadně narůstá význam certifikátu systému certifikovaných stavebních dodavatelů, kde certifikační orgán vydává elektronický certifikát, který je ve smyslu Zákona o  zadávání veřejných č. 134/2016 Sb. oficiálním dokladem k prokázání způsobilosti uchazeče. Využití této možnosti je zejména při podávání většího počtu nabídek organizací nezpochybnitelným přínosem.

 

K 1. 10. 2018 byla vydána nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která nahradí původní normu ČSN OHSAS 18001:2008.

Norma je zpracována podle společné struktury s ostatními normami pro systémy managementu, jenž umožňuje jejich lepší integraci. Účelem normy ČSN OHSAS 18001 bylo umožnit organizaci řídit rizika a zlepšit výkonnost BOZP, zatímco cílem normy ČSN ISO 45001 je umožnit organizaci proaktivně zlepšit výkonnost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. Bylo stanoveno přechodné období do 12. 3. 2021, kdy končí tříletý souběh platností obou norem, i když je na webových stránkách ČASu uveden konec platnosti původní normy k 1. 11. 2018. Všechny nově vydávané certifikáty pro OHSMS, podle ČSN OHSAS 18001:2008, budou mít z tohoto důvodu uvedenu zkrácenou platnost do 12. 3. 2021.

Přechod na novou normu bude probíhat podle dohody s klientem:

- v rámci opakované certifikace

- v rámci pravidelného dozoru

- v případě nevyužití prvních 2 možností formou mimořádného dozoru

Přechod na ČSN ISO 45001:2018 bude průběžně komunikován příslušným vedoucím týmu auditorů.

V souladu se závazným dokumentem IAF MD 21:2018 musí být přechod na novou normu zohledněn při plánování časového rozsahu příslušného auditu navýšením min. o 1 auditoden pro pokrytí pořadavků ČSN ISO 45001:2018.

     
     

Červenec   2018

---
 

Únor    2018

---
Přijmeme auditora/auditorku pro obor stavebnictví.  

Certifikační orgán pro systémy managementu v návaznosti na aktuální požadavky klientů připravuje certifikaci Systému managementu kontinuity podnikání (BCMS) podle ČSN EN ISO 22301. Předpoklad nabídky tohoto typu certifikace BCSM je uvažován v 2. čtvrtletí roku 2018.

Systém managementu kontinuity podnikání podle ČSN EN ISO 22301 se zabývá návrhem strategií pro řešení ne/předvídatelných událostí a řízením rizik s nimi spojenými. Organizace, které tento systém zavedou a budou udržovat, tak dokáží lépe předcházet krizím, případně efektivněji a úsporněji řešit mimořádné události narušující jejich chod a rychle a efektivně vrátit společnost do standardního stavu.

Funkční řízení kontinuity podnikání je považováno za konkurenční výhodu a začíná být vyžadováno v rámci vypisování zejména dlouhodobých veřejných zakázek


     
     

Prosinec    2017

---
 

Leden   2017

---

Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu 2017 přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 na 15. března 2018.

Od tohoto data musí být všechny audity QMS a EMS prováděny pouze podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Prohlášení taktéž upozorňuje na fakt, že certifikace QMS podle ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS podle ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou platné po ukončení přechodného období tj. 15. září 2018.

 

Certifikační orgán pro systémy managementu pořádá ve spolupráci s PRAGOPROJEKT, a.s. 1 denní seminář „POŽADAVKY NOREM ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016“.

Školení bude 27. 2. 2017 v Hotelu Akademie Naháč v Choceradech (D1 EXIT 29A).

Program semináře a přihláška viz: http://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx
     
     

Červen   2016

---
 

Červen   2016

---

Certifikační orgán pro systémy managementu udělil první certifikaci podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 společnosti SQZ, s.r.o..

 

Certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu ČIA akreditaci pro certifikaci systému managementů podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky a ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky.

V rámci téže dozorové akce certifikační orgán obhájil implementaci požadavků  ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu do svých postupů.

     
     

Prosinec   2015

---
 

Listopad  2015

---

Upozorňujeme Vás, návazně na informaci ČIA, o.p.s. z 11. 12. 2015, na probíhající přechodné období platnosti stávajících a nových norem pro certifikaci systémů managementu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jehož ukončení bylo stanoveno na 15. 9. 2018.

Po 15. 9. 2018 certifikáty vydané podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou podléhat vzájemnému uznávání podle multilaterálních dohod EA ani IAF. Proto bude na nových certifikátech vydávaných po 11. 12. 2015 podle stávajících norem uváděna zkrácená doba platnosti do 15. 9. 2018.

Dále doporučujeme projednání plánu přechodu na nové ISO 9001:2015 resp. ISO 14001:2015 s příslušným vedoucím týmu auditorů s tím, že přechod může být realizován v rámci pravidelného dozoru, opakované certifikace nebo mimořádného dozoru. Při stanovení časového rozsahu auditu bude zohledněna zvýšená časová náročnost při auditování aplikovaných požadavků nových norem.


 

Vedení certifikačního orgánu pro systémy managementu kontinuálně monitoruje vývoj situace ohledně energetických auditů, tj. naplňování požadavků Zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky. Vzhledem ke krátké době na implementaci požadavků zákona k realizaci energetických auditů a současně k limitované kapacitě společností tyto audity provádějící je přislíben tolerantní přístup orgánů SEI i po 5. 12. 2015 po dobu několika měsíců.

Z aktuálně dostupných informací lze odvodit, že organizačně i ekonomicky výhodnější cesta k zajištění shody s legislativními požadavky, se pro organizaci jeví podstoupit v počáteční fázi energetický audit provedený odborně způsobilým registrovaným energetickým specialistou (obsah a způsob zpracování a jeho rozsah stanoví vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku) a následně v době jeho platnosti zvážit zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001.

V dohledné době bude ISO 50003 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií zavedena do soustavy českých technických norem a rovněž bude vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu 406/2000 Sb. Návazně na požadavky obou uvedených dokumentů podnikne certifikační orgán účinné kroky k získání akreditace a tím oprávnění nabízet stávajícím i novým klientům certifikaci systému managementu hospodaření s energií.

     
     

Prosinec   2014

---
 

Březen   2014

---

Certifikační orgán pro systémy managementu vyjmul ze svých postupů certifikaci systému managementu kvality ve spojení se systémem jakosti při svařování. Tato služba již není klientům certifikačního orgánu nabízena.

 

Certifikační orgán pro systémy managementu zapracoval do svých postupů pro certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti požadavky             ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti – Požadavky. Návazně byla způsobilost certifikačního orgánu ověřena v rámci pravidelného dohledu národního akreditačního orgánu ČIA.

     
     

Srpen   2013

---
 

Červen   2013

---

Certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu ČIA akreditaci pro certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle Národního programu posuzování shody systému managementu CSR (NPK 16).

V nejbližších dnech bude udělen první certifikát CSR. Certifikační orgán zařadil certifikaci CSR do portfolia nabízených služeb.


 

ÚNMZ udělil SILMOS-Q s.r.o. Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování a stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Oprávnění se týká následujících výrobků:

• průmyslově vyráběné malty pro zdění – ve stěnách, sloupech a příčkách,

• kamenivo do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• filery (plniva) do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt a injektážích malt – v budovách, na vozovkách a jiných inženýrských stavbách,

• asfalt – pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek,

• asfaltové směsi – pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek,

• povrchové úpravy, pro povrchové úpravy vozovek.

     
     

Leden  2013

---
 

Leden  2013

---

Dne 3. ledna 2013 byla ředitelem odboru pozemních komunikací, Ing. Milanem Dontem, Ph.D., schválena změna metodického pokynu pro Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, která nabývá účinnosti dnem 1. února 2013, a současně bylo schváleno a vydáno jeho úplné znění;

viz http://pjpk.cz/MP_SJPK_revize_012013.pdf
 

Konec přechodného období platnosti CPD a CPR

Dne 30. 6. 2013 končí přechodné období platnosti směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR) o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Od 1. 7. 2013 nařízení č. 305/2011nahrazuje stávající směrnici 89/106/EHS v plném rozsahu.

     
     

Leden  2013

---
 

Prosinec  2012

---

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ukládá povinnost provozovateli vykonávající činnosti vyjmenované v příloze č. 1 citovaného zákona, provést základní hodnocení rizik ekologické újmy podle postupu uvedeného v nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, a to nejpozději do 31. 12. 2012.

V případě dosažení v základním hodnocení rizik celkového počtu bodů více než 50, je provozovatel dále povinen provést podrobné hodnocení rizika ekologické újmy. Pokud při podrobném hodnocení rizik zjistí, že by svou činností mohl způsobit ekologickou újmu s náklady na její odstranění více než 20 000 000 Kč, musí zabezpečit finanční zajištění v souladu s výše uvedeným nařízením vlády.

Povinnost provádět podrobné hodnocení rizik i při dosažení více než 50 bodů v základním hodnocení rizik odpadá, pokud má provozovatel certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

 

Nabízíme možnost certifikace výrobků „Recyklát asfaltový“ a „Recyklát z betonu“ určených jako náhrada přírodního kameniva pro použití do zemního tělesa, podloží vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch v souladu s požadavky technických podmínek TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy – OSI č.j. 1118/10-910-IPK/1.

     
     

Prosinec  2011

---
 

Listopad   2010

---

ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 190
(§ 5 odst. 1 písm. e)) o:
Průmyslově vyráběné návrhové malty pro zděni - ve stěnách, sloupech
a příčkách
Harmonizované technické normy:
ČSN EN 998-2:2003, ČSN EN 998-2 ed. 2:2011

Současně ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 163    o skupinu výrobků:
1/5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší
1/6 Lehký beton pro nosné konstrukce
1/7 Stříkaný beton


Ing. Marie Tesařová se stala novou předsedkyní Rady pro certifikaci (Rada pro nestrannost). V souladu s postupy certifikačního orgánu byla ředitelka Správy Jihlava Ředitelství silnic a dálnic ČR do této funkce navržena a zvolena členy Rady na pravidelném jednání Rady dne 12. října 2010. Ing. Marie Tesařová funkci přijala.

     
     

Srpen    2010

---
 

Červenec    2010

---

Se zřetelem k legislativnímu vývoji v oblasti svařování a s tím rostoucí poptávce po akreditované certifikaci procesu svařování podstoupila naše společnost úspěšný audit národního akreditačního orgánu CIA, o.p.s.

Získaná akreditace pro „Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2,3,4 (QMS+W) - Schopnost výrobce provádět svařování“ umožňuje certifikačnímu orgánu po certifikačním auditu a vystavení příslušného certifikátu QMS+W návazně vydat i „Velký svářečský průkaz“.

Zájemci o tuto certifikaci mohou využít novou Žádost QMS a svařování v rubrice „KE STAŽENÍ“, která jim bude užitečným vodítkem při přezkoumání vlastní připravenosti k posuzování.

                   

ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 190 (§ 5 odst. 1 písm. e)) o Asfalty pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek podle harmonizovaných technických norem:

ČSN EN 12591:2009, ČSN EN 13808:2006, ČSN EN 13924:2006, ČSN EN 15322:2010

Následně proběhne schválení Evropskou komisí rozšíření činnosti notifikované osoby k provádění činností souvisejících s prokazováním shody asfaltů podle Směrnice o stavebních výrobcích (CPD).

Současně ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 163 o skupinu výrobků:

5/15  Asfalty pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek.

     
   

 

Říjen   2009

---
 

Červen    2009

---

Certifikační orgán pro systémy managementů implementoval do svých postupů požadavky EA – 7/05 „Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17021:2006 pro kombinované audity.“Od 26. října 2009 je možno u klientů se zavedeným více než jedním SM provádět posuzování kombinovaným auditem.


Definice:

Kombinovaný audit je audit systémů managementu organizace podle 2 nebo více norem prováděný současně.

Integrovaný systém managementu je jeden jednotný systém managementu pro řízení několika aspektů činnosti organizace, pro splnění požadavků více než jedné normy systému managementu.

Do žádosti o re/certifikaci SM byly včleněny okruhy otázek k zjištění úrovně integrace jednotlivých SM uchazeče, která je pro CO vodítkem pro plánování rozsahu auditů. Výše uvedený dokument přesně stanovuje pravidla pro možnou časovou úsporu při provádění kombinovaných auditů. Tato úspora je oproti auditům prováděných jednotlivě limitována 20%, praxe ukáže, zda je tato hodnota reálně dosažitelná. Nezbytnou, ale logickou podmínkou pro realizaci kombinovaných auditů je sladění posuzování všech dílčích SM do jednoho termínu.

Certifikačními dokumenty vydávanými jako výsledek kombinovaného auditu může být jeden společný certifikát SM, odkazující se na všechny normy systémů managementu zahrnuté do kombinovaného auditu a/nebo samostatné certifikáty SM pro každou normu systému managementu.


 

Dne 1. 12. 2008 a dne 1. 5. 2009 nabyly účinnosti dvě harmonizované české technické normy pro povrchové úpravy pro použití při povrchových úpravách vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, konkrétně normy ČSN EN 12271:2008 Nátěry – Specifikace a ČSN EN 12273:2009 Kalové vrstvy – Specifikace.

Datum ukončení přechodného období nastane dne 1. 1. 2011 tzn., že od tohoto dne musí být harmonizované ČSN EN používány a posuzování shody výrobků bude probíhat v souladu s požadavky příslušné normy podle přílohy ZA, která stanovuje postup posuzování shody podle §5 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v návaznosti na ustanovení Směrnice Rady 89/106/EHS, přílohy č. III odst. 2, bod ii), první možnost, systém prokazování shody 2+.

Povinnosti pro výrobce z výše uvedeného vyplývající, a které musí být nejpozději do 1. 1. 2011 naplněny, jsou následující:

- výrobce musí provádět zkoušku typu výrobku a zkoušky vzorků způsobem předepsaným normou,

- výrobce musí provozovat řízení výroby u výrobce a získat certifikát systému řízení výroby.

Na základě splnění požadavků přílohy ZA příslušné normy a obdržení certifikátu systému řízení výroby vydaného notifikovanou osobou vystavuje výrobce ES prohlášení o shodě, které ho opravňuje připojit k výrobku označení CE.

V současné době až do ukončení přechodného období (1. 1. 2011) je možno povrchové úpravy uvádět na trh dvěma způsoby. Prvním je splnění výše uvedených povinností vycházejících z požadavků příslušné harmonizované ČSN EN a obdržení certifikátu systému řízení výroby s připojeným označením CE, což bude investory s největší pravděpodobností vyžadováno. Druhou možností je vystavení Prohlášení výrobce v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb.

     
     

Duben   2009

---

 

Únor    2009

---

Dlouho očekávaná revidovaná ČSN EN ISO 9001:2009 se objevila 1. dubna na webu ÚNMZ. Následně certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu akreditaci pro certifikaci systému kvality podle této normy, která nahrazuje normu ČSN EN ISO 9001:2001. Nyní je možno podle přání klienta provést v rámci nejbližší návštěvy certifikačního orgánu posouzení implementace požadavků nové normy do dokumentace a postupů sytému managementu kvality a návazně vydat nový certifikát.

Po 15.11.2009 musí být vydávány certifikáty již jen podle ČSN EN ISO 9001:2009, resp. EN ISO 9001:2008. Po 15.11.2010 se certifikáty vydané podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, resp. EN ISO 9001:2008 stávají neplatnými.

 

Dne 15 listopadu 2008 byla publikována norma ISO 9001:2008, která nahrazuje normu ISO 9001:2000. Podle pravidel ISO a IAF musí být jeden rok po uveřejnění ISO 9001:2008 (po 15.11.2009) všechny re/certifikace vydávány podle ISO 9001:2008 a dva roky po uveřejnění ISO 9001:2008 (po 15.11.2010) nesmí platit žádné stávající certifikace vydané podle normy ISO 9001:2000.

Vzhledem k tomu, že revidovaná norma neobsahuje žádné zásadní nové požadavky bude certifikační orgán pro systémy managementu provádět posouzení revidovaného systému managementu kvality v rámci nejbližší recertifikace či pravidelného dozoru a návazně vydá nový certifikát.

Limitujícím může být i zatím neznámý termín vydání ČSN EN ISO 9001:2009, před nímž nemůže certifikační orgán získat akreditaci podle ČSN EN ISO 9001:2009 a tedy ani provádět takové certifikace. 

     
     

Leden   2009

---

 

Listopad   2007

---

Certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu akreditaci pro certifikaci systému managementu BOZP podle revidované ČSN OHSAS 18001:2008.

Dvouleté přechodné období, ve kterém je možno provádět certifikaci i podle původní OHSAS 18001:1999 končí 30.6.2009. Po tomto datu je možno provádět certifikace jen podle ČSN OHSAS 18001:2008. Rovněž všechny certifikáty udělené s odkazem na OHSAS 18001:1999 pozbývají platnost; držitelé těchto certifikátů by měli pro udržení kontinuity certifikace zohlednit ve svém systému požadavky nové normy a absolvovat posouzení revidovaného systému v rámci nejbližší recertifikace, pravidelného dozoru či v případně mimořádného dozoru.


 

SILMOS-Q s.r.o. úspěšně absolvovala spojený pravidelný a mimořádný dohled Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., v rámci kterého proběhlo posouzení požadavků nové akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17021 zapracovaných do postupů CO a schopnost jejich plnění. Důsledkem je sloučení původních certifikačních orgánů pro certifikaci QMS, EMS a OHSMS do jednoho certifikačního orgánu pro systémy managementu.

Tato skutečnost má v rámci mezinárodního akreditačního systému pro klienty všech CO několik poměrně významných dopadů. Uvádíme některé z nich:

 • sjednocen postup pro posuzování všech systémů managementu na dvoustupňový audit (u EMS a OHSMS je dvoustupňový audit již samozřejmostí),

 • sjednocen požadavek na obsah certifikátů všech systémů managementu. Na certifikátech musí být uveden seznam provozoven včetně adres zahrnutých organizací do certifikované oblasti,

 • národní akreditační orgán je v rámci dohledu nad činností CO oprávněn zúčastnit se auditů prováděných CO podle vlastního výběru po předchozím vyrozumění posuzované organizace,

 • do 15. září 2008 je stanoveno přechodné období, v rámci něhož musí CO u všech svých klientů zajistit vystavení nových certifikátů v souladu s požadavky nové akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17021, tj. s uvedením seznamu provozoven včetně adres.


     
     

Srpen    2007

---

 

Červen   2007

---

SILMOS-Q s.r.o., která měla doposud na trhu při posuzování shody asfaltových směsí významné postavení, byla pověřena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a následně schválena Evropskou komisí jako notifikovaná osoba

k provádění činností souvisejících s prokazováním shody asfaltových směsí podle Směrnice o stavebních výrobcích (CPD).

 

Postupná výměna certifikátů systémů managementu

Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1983/2006 se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2. Toto nařízení vstoupilo v platnost v České republice „Sdělením Českého statistického úřadu č. 244“ jako klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Rozsah se dělí do 39 oborů, kterým jsou přiřazeny Kódy NACE. Návazně na přijaté usnesení generálního shromáždění EA v listopadu 2007 bylo rozhodnuto, že certifikační orgány používající NACE kódy pro definování rozsahu akreditace musí aktualizovat rozsahy certifikací podle NACE Rev. 2 do 1.1.2009.

Převodník NACE Rev. 2 v češtině.

Certifikační orgán pro systémy managementu SILMOS-Q s.r.o. získal novou přílohu k osvědčení o akreditaci s rozsahem akreditace definovaným podle CZ-NACE a zahájil postupnou výměnu všech vydaných certifikátů, ve kterých bude stávající rozsah certifikace definovaný podle OKEČ nahrazen odkazy na CZ-NACE. V nově vydaných certifikátech bude rovněž odkaz na novou akreditační normu ČSN ISO/IEC 17021.

Současně budou do certifikátů QMS doplněny stálé provozovny certifikovaných společností.

 
 
     

Březen   2007

---

 

Leden    2007

---

Společnost SILMOS-Q s.r.o. úspěšně absolvovala v měsíci únoru 2007 pravidelný a mimořádný dozor certifikačního orgánu č. 3031 pro certifikaci systému managementu jakosti a BOZP podle ČSN EN ISO 9001:2001 a OHSAS 18001:1999 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

V rámci mimořádného dozoru byl na základě požadavků zákazníků rozšířen rozsah akreditace certifikačního orgánu č. 3031 pro certifikaci systému managementu jakosti o následující OKEČ:

• G 51.5 Velkoobchod s meziprodukty
   (kromě zemědělských), odpadem a šrotem,

• I 60.24 Silniční nákladní doprava.

 

K 1. lednu letošního roku bylo otevřeno nové pracoviště SILMOS-Q s.r.o. v Českých Budějovicích. Tento krok byl dlouho připravovaný vzhledem k velkému počtu klientů v jižních Čechách se záměrem zkvalitnit a zefektivnit celé portfolio nabízených služeb.

     
     

Srpen  2006

---

 

Červenec   2006

---

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dne 31.7.2006

s č.j. 25408/2006-42 Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD) zpracovaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Pravidla tohoto systému jsou závazným podkladem pro národní akreditační orgán ČIA o.p.s., pro certifikační orgány i pro stavební dodavatele usilující o certifikaci v rámci SCSD.

Do 30.9.2006 je stanoveno přechodné období, ve kterém je možno používat již vydaná osvědčení Národního kvalifikačního a klasifikačního systému (NKKS) ale, ve kterém již certifikační orgány nemohou provádět certifikaci podle pravidel NKKS. V tomto období mohou certifikační orgány získat akreditaci v souladu s SCSD a následně zahájit certifikaci stavebních dodavatelů.

Pravidla SCSD jsou uvedena na www.sps.cz, doplňující informace konkrétním zájemcům o certifikaci rádi poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

 

Od 1.7.2006 nabývá účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který stanovuje nová pravidla k prokázání způsobilosti stavebních dodavatelů k provádění prací na veřejných zakázkách.

Dnes užívaný Národní kvalifikační a klasifikační systém vyhlášený podle zákona č. 40/2004 Sb. přestává platit a bude nahrazen výše uvedeným systém certifikovaných stavebních dodavatelů, který připravuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a bude si ho po 1.7.2006 nechávat schvalovat u MMR ČR. Jeho praktická účinnost se předpokládá po cca po 15 – 20 dalších dnech, kdy budou vytvořeny systémové předpoklady pro jeho používání.

SILMOS-Q pořádá schůzku se svými klienty, kde je seznámí s definitivním zněním dokumentace systému certifikovaných stavebních dodavatelů a projedná přechod na nový systém. Schůzka se uskuteční dne 13.7.2006 hotelu REKREA Pelhřimov od 9.30 hod. Nabídka zaměstnání

Certifikační organ pro certifikaci systémů managementu jakosti, systémů managementu BOZP a systémů environmentálního managementu hledá auditory.

Nabídky doplněné profesním životopisem je možno zaslat na adresu silmos-q@silmos-q.cz

   
     
     

Únor    2006

---

 

Říjen   2005

---

Společnost SILMOS-Q s.r.o. úspěšně absolvovala v měsíci lednu 2006 pravidelný a mimořádný dozor certifikačního orgánu č. 3031

pro certifikaci systému managementu jakosti a BOZP podle

ČSN EN ISO 9001:2001 a OHSAS 18001:1999 u Českého institutu

pro akreditaci, o.p.s.

V rámci výše uvedeného byl rozšířen rozsah akreditace o následující OKEČ:

• F 45.34 Ostatní stavební montážní práce,

• O 90.03 Čištění města, sanační a podobné činnosti.

 

Společnost SILMOS-Q s.r.o. úspěšně absolvovala reakreditační audit po třech letech od získání první akreditace certifikačního orgánu č. 3108 pro certifikaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Rozsah akreditace podle OKEČ uvedený v příloze Osvědčení o akreditaci č. 424/2005 je následující:

• F 45.11 Demolice a zemní práce,

• F 45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství,

• CB 14.1 Těžba a úprava kamene,

• CB 14.2 Těžba úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu,

jílů a jílovitých zemin,

• DF 23.20 Rafinérské zpracování ropy,

• K 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související

technické poradenství.


 

 

   

 Červen     2005

---

 

Březen    2005

---

Certifikační orgán č. 3031 je Ministerstvem dopravy doplněn do pověřených orgánů doporučených MD-OPK k ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů managementu jakosti zhotovitelů

a dalšímu působení v SJ-PK) – příloha k části I MP i do

tab. 1 – projektové práce OKEČ K 74.2

V souvislosti s vydáním nové ČSN EN ISO 14001:2005 (červen 2005) s účinností od 1. 7. 2005 nastává přechodné období pro platnost certifikátů EMS podle stávající ČSN EN ISO 14001:1996 končící dnem 15. 5. 2006.

Do tohoto data je povinností certifikačního orgánu posoudit zapracování požadavků nové normy do dokumentovaných postupů. Vzhledem k tomu, že nová norma neobsahuje žádné podstatné požadavky nad rámec stávající normy, bude certifikační orgán posuzovat zapracování změn v rámci pravidelných dozorů. V případě, že nebude organizace připravena již v rámci pravidelného dozoru, bude nezbytné provést mimořádný dozor, na náklady organizace, nejpozději však do 15. 5. 2006.

Výstupem úspěšného posouzení výše uvedených změn bude vydání nového certifikátu EMS podle ČSN EN ISO 14001:2005, který však nebude mít vliv na délku planosti již Vám vydaného certifikátu, která se nemění.


 

V roce 2004 si společnost SILMOS-Q s.r.o. úspěšně rozšířila oblasti akreditace certifikačních orgánů u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., o tyto činnosti:

Certifikační orgán č. 3031:

• oblast certifikace QMS byla rozšířena o OKEČ:

• DJ 28.1 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů,

• DF 23.20 Rafinérské zpracování ropy,

• A 1.41 Činnosti v rostlinné výrobě, terénní úprava zahrad,

parků, sadů a jiných zelených ploch,

• K 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související

technické poradenství,

• DI 26.63 Výroba betonu připraveného k lití,

• DI 26.64 Výroba suchých maltových a omítkových směsí.

• certifikaci systémů managementu BOZP podle OHSAS 18001:1999.

Certifikační orgán č. 3121:

• rozsah certifikace výrobků byl rozšířen o certifikaci:

&bul

Created by eGEN s.r.o. © 2009 Silmos-Q s.r.o.