Aktuality

 

Duben  2023                                                       

---
 

                                                       


K 1. 3. 2023 byla vydána revidovaná norma ČSN 73 6121:2023 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody s účinností od 1. 4. 2023, která obsahuje národní požadavky pro použití norem řady EN 13 108:2006/AC 2008 v České republice. Tato revidovaná norma nahrazuje zrušenou normu ČSN 73 6121:2019 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 4/2023 ze dne 7. 4. 2023 byla revidovaná norma                   ČSN 73 6121:2023 vyhlášena jako určená, tzn. závazná pro posuzování shody výrobku „Asfaltové směsi - a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek“ – Asfaltový koberec otevřený (AKO) (viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které je nezbytné pro uvedení stanoveného výrobku na trh.

Z hlediska aplikace revidované normy ČSN 73 6121:2023 pro asfaltové směsi podle řady norem EN 13 108:2006/AC 2008 vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 17. 3. 2023 podrobný postup „Informace pro zhotovitele a projektanty - přechod na ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023“ (č. j.: RSD-3225/2023-6).

 

.

     

Červenec  2022                                                       

---
 

Leden  2022                                                             

---

Certifikační orgán č. 3031 pro certifikaci systémů managementu ke dni 19. 7. 2022 získal akreditaci pro certifikaci CSR podle revidované normy ČSN 01 0391:2021 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) stanovil konec přechodného období pro certifikaci CSR podle výše uvedené revidované normy ke dni 31. 8. 2024.

 

Ke dni 1. 12. 2021 byla vydána revidovaná norma ČSN P 73 2404:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace, která obsahuje doplňující informace pro použití normy ČSN EN 206+A2:2021 v České republice. Tato revidovaná norma nahrazuje zrušenou normu ČSN P 73 2404:2016 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 2/2022 ze dne 8. 2. 2022 byla revidovaná norma ČSN P 73 2404:2021 vyhlášena jako určená, tzn. závazná pro posuzování shody výrobku „Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší“ (viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které je nezbytné pro uvedení stanoveného výrobku na trh.

Od vyhlášení normy jako určené ve Věstníku ÚNMZ bylo stanoveno přechodné období v délce 12 měsíců, ve kterém v rámci pravidelných dohledů nad systémem řízení výroby (dále SŘV) provede autorizovaná osoba posouzení zapracování požadavků nové normy ČSN EN 206+A2:2021 a její doplňující normy ČSN P 73 2404:2021 do podmínek certifikovaného SŘV a v případě naplnění stanovených požadavků vydá aktualizovaný certifikát SŘV s odkazem na normu ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021.

Výrobci, kteří budou mít zájem o aktualizaci stávajícího certifikátu podle normy ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016 dříve, než je termín řádného dohledu, mohou požádat o provedení mimořádného dohledu.

     

Leden  2022                                                             

---
 

Říjen   2021

---

Ke dni 1. 8. 2021 vyšla revize normy ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky (CSR), která nahrazuje předchozí verzi normy ČSN 01 0391:2013.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) stanovil přechodné období pro certifikaci CSR podle nové normy v termínu nejpozději do 31. 8. 2024.

Předpokládáme, že akreditaci pro certifikaci CSR podle revidované normy získáme v rámci pravidelné dozorové návštěvy ČIA, která je plánována na červen 2022. Po tomto termínu budeme připraveni přijímat žádosti o certifikaci CSR podle nové normy ČSN 01 0391:2021.

Přechod na novou normu bude probíhat podle dohody s klientem v rámci opakované certifikace nebo v rámci pravidelného dozoru. Klienti, kteří budou mít zájem o aktualizaci stávajícího certifikátu podle normy ČSN 01 0391:2021 dříve, než je termín opakované certifikace nebo pravidelného dozoru, mohou požádat o provedení mimořádného dozoru.    

 

 

Ke dni 1. 10. 2021 byl vydán překlad nové normy ČSN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, který nahrazuje zrušenou normu ČSN EN 206+A1:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 11/2021 ze dne 8. 11. 2021 byla norma ČSN EN 206+A2:2021 vyhlášena jako určená, tzn. závazná pro posuzování shody výrobku „Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší“ (viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném, které je nezbytné pro uvedení stanoveného výrobku na trh.

Od vyhlášení normy jako určené ve Věstníku ÚNMZ bylo stanoveno přechodné období v délce 12 měsíců, ve kterém v rámci pravidelných dohledů nad systémem řízení výroby (dále SŘV) provede autorizovaná osoba posouzení zapracování požadavků nové normy ČSN EN 206+A2:2021 do podmínek certifikovaného SŘV a v případě naplnění stanovených požadavků vydá aktualizovaný certifikát SŘV s odkazem na normu ČSN EN 206+A2:2021.

Výrobci, kteří budou mít zájem o aktualizaci stávajícího certifikátu podle normy ČSN EN 206+A1:2018 dříve, než je termín řádného dohledu, mohou požádat o provedení mimořádného dohledu.

     

Září   2021

---
 

Červenec   2020

---

K 1. 8. 2021 byla vydána nová norma ČSN 73 6120 Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody s účinností 1. 9. 2021.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 9/2021 ze dne 8. 9. 2021 je norma ČSN 73 6120 vyhlášena jako určená, tudíž určena pro posuzování shody, které je nezbytné pro uvedení výrobku na trh.

Účelem této nové normy je stanovení technických požadavků na asfaltové směsi, které nejsou upraveny normou ČSN 73 6121, ale jsou však používány při výstavbě a opravách pozemních komunikací a kolejových (drážních) staveb. Požadavky na tyto asfaltové směsi se dosud řídily buď technickými specifikacemi jednotlivých výrobců těchto směsí nebo resortními předpisy Ministerstva dopravy ČR, jako je TP 147, TP 151, TP 238, TP 259. Norma tyto předpisy nahrazuje a předpisy MD ČR budou zrušeny.

Tabulka uvádí výčet asfaltových směsí, které jsou v normě uvedeny v jednotlivých přílohách.

 Druh asfaltové směsi

 Označování

 Příloha normy

 TP MD ČR

Asfaltový beton s vysokým modulem    tuhosti

 VMT

 Příloha C

 TP 151

Asfaltový koberec mastixový pro ložní   vrstvy

 SMA L

 Příloha D

 -

Asfaltový beton se zvýšeným obsahem  pojiva pro podkladní vrstvy

 ACP RBL

 Příloha E

 -

Asfaltový beton pro železniční spodek

 AC Z

 Příloha F

 -

Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se  sníženou hlučností

 BBTM NH

 Příloha G

 TP 259

 SMA NH

Asfaltová směs pro vrstvy se        zvýšenou odolností proti šíření trhlin

 SAL

 Příloha H

 TP 147

Nízkoteplotní asfaltová směs (NTAS)

 NTAS

 Příloha I

 TP 238

Pro tyto asfaltové směsi se v rámci posuzování shody systémů řízení výroby asfaltových směsí podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č.  215/2016 Sb. doposud musela zpracovávat Stavební technická osvědčení. Nejčastěji se Stavební technická osvědčení zpracovávala pro směsi VMT, SAL, BBTM NH a SMA NH.

Tím, že je norma ČSN 73 6120 normou určenou, nebudou se už pro tyto druhy asfaltových směsí muset zpracovávat Stavební technická osvědčení.

Doposud zpracovaná Stavební technická osvědčení budou platná do data jejich platnosti, které je také uvedeno na Certifikátu řízení výroby.

 

K 30. 6. 2020 došlo ke změně ve vedení společnosti. Ing. Pavel Brychta po 16 letech opustil pozici jednatele a ředitele oznámeného subjektu, autorizované osoby a certifikačních orgánů a odešel do zaslouženého důchodu. Nadále bude pracovat na zkrácený pracovní úvazek jako auditor.

Od 1. 7. 2020 má společnost nové vedení:

Ing. Ivo Dušek – jednatel a ředitel oznámeného subjektu, autorizované osoby a certifikačních orgánů,

Ing. Milan Slavíček – jednatel a zástupce ředitele oznámeného subjektu, autorizované osoby a certifikačních orgánů.

     

Duben    2020

---
    

Březen    2020

---

Certifikační orgán pro systémy managementu byl k 1. 4. 2020 zařazen mezi Ministerstvem dopravy akceptované certifikační orgány k certifikaci systému managementu kvality zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK (verze 2019) v oblastech:

-       projektové práce - MP, část II/1,

-       průzkumné a diagnostické práce - MP, část II/2,

-       provádění silničních a stavebních prací - MP, část II/4.

     

Informace pro klienty k opatřením souvisejícím s koronavirem

Vážení klienti,

v reakci na vyhlášení nouzového stavu a přijatých opatření vládou ČR jsou s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání přijata tato opatření:

1)     omezení cestování pracovníků SILMOS-Q a osobních návštěv u klienta,

2)     komunikace mezi pracovníky SILMOS-Q a klienty budou probíhat telefonicky nebo elektronickou poštou,

3)     provádění jednotlivých zakázek a jejich průběh bude vždy konzultován vedoucím týmu auditorů s klientem,

4)     u všech činností certifikačního orgánu systémů managementu CO 3031, certifikačního orgánu na výrobky CO 3121, oznámeného subjektu NB 1951 a autorizované osoby AO 254 bude využito „auditování na dálku“

5)     k provedení „auditu na dálku“ bude využita zejména aktuální dokumentace klienta a další relevantní dokumenty a záznamy zaslané elektronicky a telefonická komunikace s vedoucím týmu auditorů.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého vedoucího týmu auditorů

Děkujeme za pochopení.

     

Březen    2020

---
 

Prosinec  2019                                                       

---
     

Certifikační orgán pro systémy managementu získal k 6. 3. 2020 v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu ČIA akreditaci k provádění certifikace systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků MP SJ-PK (verze 2019) – Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, ve znění změn č.j. 65/2019-120-TN/1 a č.j. 65/2019-120-TN/3 (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20.12.2019).

Konec přechodného období platnosti stávajících certifikátů podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků MP SJ-PK (verze 2013) končí ke dni 20. 3. 2021.

Dále doporučujeme projednání přechodu na nový MP SJ-PK (verze 2019) s příslušným vedoucím týmu auditorů s tím, že přechod může být realizován v rámci pravidelného dozoru, opakované certifikace nebo mimořádného dozoru

 

Certifikační orgán pro systémy managementu získal k 5. 12. 2019 v rámci opakované akreditace i způsobilost k provádění certifikace systému managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018.

S odvoláním na aktualitu z října 2018 připomínáme konec přechodného období platnosti certifikátů podle ČSN OHSAS 18001:2008 ke dni 12. 3. 2021.

 

   

Říjen    2018                                                         

---
 

Říjen    2018

---
     

Od 18. 10. 2018 je povinnost podávat nabídky do soutěží u veřejných zakázek v elektronické formě. V této souvislosti zásadně narůstá význam certifikátu systému certifikovaných stavebních dodavatelů, kde certifikační orgán vydává elektronický certifikát, který je ve smyslu Zákona o  zadávání veřejných č. 134/2016 Sb. oficiálním dokladem k prokázání způsobilosti uchazeče. Využití této možnosti je zejména při podávání většího počtu nabídek organizací nezpochybnitelným přínosem.

 

K 1. 10. 2018 byla vydána nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která nahradí původní normu ČSN OHSAS 18001:2008.

Norma je zpracována podle společné struktury s ostatními normami pro systémy managementu, jenž umožňuje jejich lepší integraci. Účelem normy ČSN OHSAS 18001 bylo umožnit organizaci řídit rizika a zlepšit výkonnost BOZP, zatímco cílem normy ČSN ISO 45001 je umožnit organizaci proaktivně zlepšit výkonnost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. Bylo stanoveno přechodné období do 12. 3. 2021, kdy končí tříletý souběh platností obou norem, i když je na webových stránkách ČASu uveden konec platnosti původní normy k 1. 11. 2018. Všechny nově vydávané certifikáty pro OHSMS, podle ČSN OHSAS 18001:2008, budou mít z tohoto důvodu uvedenu zkrácenou platnost do 12. 3. 2021.

Přechod na novou normu bude probíhat podle dohody s klientem:

- v rámci opakované certifikace

- v rámci pravidelného dozoru

- v případě nevyužití prvních 2 možností formou mimořádného dozoru

Přechod na ČSN ISO 45001:2018 bude průběžně komunikován příslušným vedoucím týmu auditorů.

V souladu se závazným dokumentem IAF MD 21:2018 musí být přechod na novou normu zohledněn při plánování časového rozsahu příslušného auditu navýšením min. o 1 auditoden pro pokrytí pořadavků ČSN ISO 45001:2018.

     
                                                                      
   

Červenec   2018

---
 

Únor     2018

---
Přijmeme auditora/auditorku pro obor stavebnictví.  

Certifikační orgán pro systémy managementu v návaznosti na aktuální požadavky klientů připravuje certifikaci Systému managementu kontinuity podnikání (BCMS) podle ČSN EN ISO 22301. Předpoklad nabídky tohoto typu certifikace BCSM je uvažován v 2. čtvrtletí roku 2018.

Systém managementu kontinuity podnikání podle ČSN EN ISO 22301 se zabývá návrhem strategií pro řešení ne/předvídatelných událostí a řízením rizik s nimi spojenými. Organizace, které tento systém zavedou a budou udržovat, tak dokáží lépe předcházet krizím, případně efektivněji a úsporněji řešit mimořádné události narušující jejich chod a rychle a efektivně vrátit společnost do standardního stavu.

Funkční řízení kontinuity podnikání je považováno za konkurenční výhodu a začíná být vyžadováno v rámci vypisování zejména dlouhodobých veřejných zakázek.

     
     

Prosinec    2017

---
 

 Leden    2017

---

 
 

Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu 2017 přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 na 15. března 2018.

Od tohoto data musí být všechny audity QMS a EMS prováděny pouze podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Prohlášení taktéž upozorňuje na fakt, že certifikace QMS podle ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS podle ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou platné po ukončení přechodného období tj. 15. září 2018.

   

Certifikační orgán pro systémy managementu pořádá ve spolupráci s PRAGOPROJEKT, a.s. 1 denní seminář „POŽADAVKY NOREM ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016“.

Školení bude 27. 2. 2017 v Hotelu Akademie Naháč v Choceradech (D1 EXIT 29A).

Program semináře a přihláška viz: http://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx
     

Červen   2016

---
 

Červen   2016

---
   

 

Certifikační orgán pro systémy managementu udělil první certifikaci podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 společnosti SQZ, s.r.o.

 

Certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu ČIA akreditaci pro certifikaci systému managementů podle revidovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky a ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky.

V rámci téže dozorové akce certifikační orgán obhájil implementaci požadavků  ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu do svých postupů.


     

Prosinec   2015

---
 

Listopad   2015

---

Upozorňujeme Vás, návazně na informaci ČIA, o.p.s. z 11. 12. 2015, na probíhající přechodné období platnosti stávajících a nových norem pro certifikaci systémů managementu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jehož ukončení bylo stanoveno na 15. 9. 2018.

Po 15. 9. 2018 certifikáty vydané podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou podléhat vzájemnému uznávání podle multilaterálních dohod EA ani IAF. Proto bude na nových certifikátech vydávaných po 11. 12. 2015 podle stávajících norem uváděna zkrácená doba platnosti do 15. 9. 2018.

Dále doporučujeme projednání plánu přechodu na nové ISO 9001:2015 resp. ISO 14001:2015 s příslušným vedoucím týmu auditorů s tím, že přechod může být realizován v rámci pravidelného dozoru, opakované certifikace nebo mimořádného dozoru. Při stanovení časového rozsahu auditu bude zohledněna zvýšená časová náročnost při auditování aplikovaných požadavků nových norem.

 

Vedení certifikačního orgánu pro systémy managementu kontinuálně monitoruje vývoj situace ohledně energetických auditů, tj. naplňování požadavků Zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky. Vzhledem ke krátké době na implementaci požadavků zákona k realizaci energetických auditů a současně k limitované kapacitě společností tyto audity provádějící je přislíben tolerantní přístup orgánů SEI i po 5. 12. 2015 po dobu několika měsíců.

Z aktuálně dostupných informací lze odvodit, že organizačně i ekonomicky výhodnější cesta k zajištění shody s legislativními požadavky, se pro organizaci jeví podstoupit v počáteční fázi energetický audit provedený odborně způsobilým registrovaným energetickým specialistou (obsah a způsob zpracování a jeho rozsah stanoví vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku) a následně v době jeho platnosti zvážit zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001.

V dohledné době bude ISO 50003 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií zavedena do soustavy českých technických norem a rovněž bude vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu 406/2000 Sb. Návazně na požadavky obou uvedených dokumentů podnikne certifikační orgán účinné kroky k získání akreditace a tím oprávnění nabízet stávajícím i novým klientům certifikaci systému managementu hospodaření s energií.

     
     

Prosinec   2014

---
 

 Březen    2014

---

Certifikační orgán pro systémy managementu vyjmul ze svých postupů certifikaci systému managementu kvality ve spojení se systémem jakosti při svařování. Tato služba již není klientům certifikačního orgánu nabízena.

 

Certifikační orgán pro systémy managementu zapracoval do svých postupů pro certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti požadavky ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti – Požadavky. Návazně byla způsobilost certifikačního orgánu ověřena v rámci pravidelného dohledu národního akreditačního orgánu ČIA.

     
     

Srpen   2013

---
 

 Červen    2013

---

Certifikační orgán pro systémy managementu získal v rámci mimořádné dozorové akce národního akreditačního orgánu ČIA akreditaci pro certifikaci systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle Národního programu posuzování shody systému managementu CSR (NPK 16).

V nejbližších dnech bude udělen první certifikát CSR. Certifikační orgán zařadil certifikaci CSR do portfolia nabízených služeb.

 

ÚNMZ udělil SILMOS-Q s.r.o. Oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování a stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Oprávnění se týká následujících výrobků:

• průmyslově vyráběné malty pro zdění – ve stěnách, sloupech a příčkách,

• kamenivo do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• filery (plniva) do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy – pro vozovky a jiné inženýrské stavby,

• kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt a injektážích malt – v budovách, na vozovkách a jiných inženýrských stavbách,

• asfalt – pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek,

• asfaltové směsi – pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek,

• povrchové úpravy, pro povrchové úpravy vozovek.

     
     

 Leden   2013

---
 

Leden   2013

---

Dne 3. ledna 2013 byla ředitelem odboru pozemních komunikací, Ing. Milanem Dontem, Ph.D., schválena změna metodického pokynu pro Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, která nabývá účinnosti dnem 1. února 2013, a současně bylo schváleno a vydáno jeho úplné znění;

viz http://pjpk.cz/MP_SJPK_revize_012013.pdf
 

Konec přechodného období platnosti CPD a CPR

Dne 30. 6. 2013 končí přechodné období platnosti směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR) o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Od 1. 7. 2013 nařízení č. 305/2011nahrazuje stávající směrnici 89/106/EHS v plném rozsahu.

     
     

Leden   2013

---
 

Prosinec  2012

---

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ukládá povinnost provozovateli vykonávající činnosti vyjmenované v příloze č. 1 citovaného zákona, provést základní hodnocení rizik ekologické újmy podle postupu uvedeného v nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, a to nejpozději do 31. 12. 2012.

V případě dosažení v základním hodnocení rizik celkového počtu bodů více než 50, je provozovatel dále povinen provést podrobné hodnocení rizika ekologické újmy. Pokud při podrobném hodnocení rizik zjistí, že by svou činností mohl způsobit ekologickou újmu s náklady na její odstranění více než 20 000 000 Kč, musí zabezpečit finanční zajištění v souladu s výše uvedeným nařízením vlády.

Povinnost provádět podrobné hodnocení rizik i při dosažení více než 50 bodů v základním hodnocení rizik odpadá, pokud má provozovatel certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

 

Nabízíme možnost certifikace výrobků „Recyklát asfaltový“ a „Recyklát z betonu“ určených jako náhrada přírodního kameniva pro použití do zemního tělesa, podloží vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch v souladu s požadavky technických podmínek TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy – OSI č.j. 1118/10-910-IPK/1.

     
     

Prosinec  2011

---
 

ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 190
(§ 5 odst. 1 písm. e)) o:
Průmyslově vyráběné návrhové malty pro zděni - ve stěnách, sloupech
a příčkách
Harmonizované technické normy:
ČSN EN 998-2:2003, ČSN EN 998-2 ed. 2:2011

Současně ÚNMZ rozšířil SILMOS-Q s.r.o. autorizaci k činnostem podle NV 163    o skupinu výrobků:
1/5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší
1/6 Lehký beton pro nosné konstrukce
1/7 Stříkaný beton

   
     
 
 

Created by eGEN s.r.o. © 2022 Silmos-Q s.r.o.